Opening/Closing time : 10:00 HRS – 24:00 HRS

KHUM KHAN TOK

คุ้มขันโตก แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา เปรียบเสมือนสถานที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนา ได้แก่ วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมภาษา วัฒนธรรมการรับประทานอาหารและ วัฒนธรรมการแสดงภายใต้สถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ อันวิจิตรบรรจง ยิ่งใหญ่ตระการตา สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนเป็นอย่างยิ่งคุ้มขันโตกได้เปีดดาเนินการเมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 โดย คุณวัชระ ตันตรานนท์ ซึ่งเป็นชาวเชียงใหม่โดยกาเนิด ด้วยสานึกที่ต้องการตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด จึงได้สร้างคุ้มขันโตกขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ไว้เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ และเพื่อเผยแพรให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาสืบต่อไป คุ้มขันโตก สร้างบนเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา ในโครงการเชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค เลขที่ 139 หมู่ 4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย…

Promotion

คุ้มขันโตก

คุ้มขันโตก แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา เปรียบเสมือนสถานที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนา ได้แก่ วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมภาษา วัฒนธรรมการรับประทานอาหารและ …

คุ้มขันโตก แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา

คุ้มขันโตก แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา เปรียบเสมือนสถานที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนา ได้แก่ วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมภาษา วัฒนธรรมการรับประทานอาหารและ …

Location

Show

Activities

KHUM KHAN TOK, CHIANGMAI

Address : 139 moo 4 Chiangmai Business Park Tumbon Nongpakrang Amphur Muang , Chiang Mai 50000 Thailand
Phone : 061 2704 537
Fax : 053 260 504
Line : Line ID
Facebook : KHUM KHAN TOK, CHIANGMAI
Email : sales-wedding@khumkhantoke.com
Website : www.khumkhantokechiangmai.com